REFERAT FRA

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SOLHØJPARK

Torsdag d. 26. marts 2009, kl. 20.00

 

Følgende beboere var til stede ved generalforsamlingen:

 

Jette 4, Lise og Adam 6, Christian 8, Ulla 16, Claus 24, Steen 26, Peter 30, Poul 34, Birgit og Arne 38,

Claus 48, Inger og Lars 54, Hanne 64

 

Punkt 1 – Valg af dirigent

 

Generalforsamlingen var korrekt indvarslet og Claus nr. 24 blev valgt til dirigent.

 

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning

 

a) Formandens beretning

 

Det er udsendt 2 numre af Solhøjpark-NYT. I maj om kompost og i december om TV-kanaler. Begge kan ses på hjemmesiden.

 

Efter oktober 2009 slukkes den analoge transmission til tag- og stueantenner. Det vil dog ikke betyde noget for vores modtagelse af kabel-TV. Der er sendt materiale ud fra YouSee.

 

IT- og telestyrelsen vil kræve at konkurrerende TV-udbydere skal have adgang til YouSees kabelnet, da YouSee i dag har en for dominerende position på markedet.

 

Det er blevet undersøgt, hvornår DONG planlægger at etablere fibernet i Farum Øst. Endnu er der ikke planer om at etablere fibernet i vores område.

 

Der er tilslutningspligt til fællesantenneanlægget iflg. Deklarationen pkt. i) i afsnittet om ”Fælles forsynings og …”

 

Betaling af belysning på stamvejen og stikvejene

Furesø Kommune besluttede i deres budget for 2009, at vejbelysningen på private fællesveje, som hidtil har været en kommunal opgave, fremover skal betales af beboerne selv. Vi har ikke hørt noget officielt endnu og ved ikke, hvad det evt. vil koste eller hvornår der evt. skal betales.

Kommunen bør gøres opmærksom på, at vi ikke har fået nye lamper i lighed med flere af de andre grundejer-foreninger i Farum Øst.

Udskiftning af forsyningsrørene til fjernvarme

Jeg er blevet ringet op af et medlem fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Bybækpark, som oplyste, at Bavnebjærgs- og Bybækparks grundejerforeninger var blevet kontaktet af Farum Fjernvarme, som ønsker at etablere individuelle stikledning til hvert hus samt varmevekslere.

 

Fjernvarmeværket mener, at rørene under husene tilhører ejerne af husene eller grundejerforeningerne, hvilket vi også har fået at vide tidligere af Fjernvarmeværket. Der findes imidlertid ikke en underskreven aftale mellem Fjernvarme-værket og Johan Christensen & Søn A/S. Bavnebjærgspark har haft jurister til at bedømme sagen, men de kan ikke med sikkerhed afgøre, om rørene tilhører Fjernvarmeværket. Der er heller ikke via forhandlingens vej opnået en aftale og en evt. retssag vil trække ud og sandsynligheden for, at den kan vindes, er mindre end 50 %.

Vi vil naturligvis følge med i, hvordan sagen udvikler sig hos Bybækpark og Bavnebjærgspark samt holde jer løbende orienteret.

b) – Vedligeholdelsesudvalget

Der er afholdt 2 arbejdsweekender, som forløb fint.

Græsslåningssæsonen kom noget kaotisk i gang, da nogle af de første, der skulle slå græsset, glemte det og nøglen ikke blev givet videre og da man endelig kom i gang, så gik slåmaskinen i stykker og vi måtte have en ny, som kostede 3000 kr. Herefter gik det meget godt, indtil sidst på sæsonen, hvor nøglen ikke blev givet videre – hvem har i øvrigt nøglen? Jette, nr. 4 vil gerne have den, da vi i år skal slå både fodboldbanen og fællesarealerne og derfor skal bruge begge nøgler.

c) FF-udvalget

Det er nu konstateret, at bulen i vejen skyldes, at der ligger et kloakdæksel, som i tidernes morgen er blevet tildækket. Kloakken er kommunens, medens belægningen er vores, derfor skal kommunen kontaktes, når der er lavet en aftale med en entreprenør og denne kommer ud for at lave bulen.

Storskraldet fra Stavnsbåndet fylder for meget og ser ikke så godt ud. I fremtiden bør storskrald først lægges ud, kort før det afhentes.

Der er diskuteret beskæring af træerne ved nyttehaverne. Kompostbunken ved volden, bliver ikke brugt efter hensigten, der smides for store grene, juletræer etc. i bunken.

Fastelavnsarrangementet, som arrangeres sammen med Stavnsbåndet, gik godt og der kom ca. 1/4  fra os og 3/4  fra Stavnsbåndet.

Der er stadig væk problemer med, at beboere/gæster fra Stavnsbåndet parkerer på veje og stikveje. Stavnsbåndet har planer om at grave ud og lave flere parkeringspladser.

c) – Kulturelt udvalg

Der er arrangeret én sommerfest og Peter takkede for den kvalificerede hjælp fra Inger. Vejret var godt om lørdagen, men det styrtede ned, da der skulle ryddes op søndag. Lege for børnene blev droppet i år, men er der nogle, der har lyst til at arrangere noget for børnene, er de velkomne til at gøre det og de kan få udgifterne dækket hos Ulla.

Gitte stod for fastelavnsarrangementet i fællesskab med Stavnsbåndet. Lars fra 44 har lovet at påtage sig ansvaret for fastelavnsfesten næste år.

Punkt 3 – regnskab for grundejerforening og vejfond

Regnskabet var godkendt af revisoren. Der var i år et overskud på 5.613.- kr. Beholdninger er på 32.717 og i vejfonden er der 155.502 kr.

Punkt 4 – Indkomne forslag – Beplantnings- og plejeplan

Tanken med planen var, at skal laves en plan for fældning og beplantning af fællesarealer og volden. Det blev besluttet, at de 3 løn på fællesarealerne fældes. Æbletræerne bliver stående og beskæres. Det blev foreslået, at man skulle rådføre sig med Kurt med hensyn til beplantning af fællesarealerne samt fældning af træer på volden.

På volden ved trappen skal der fældes kirsebærtræer og nøddebuske og på volden skal de store træer fældes og underskoven holdes nede.

Der vil blive holdt arbejdsweekend d. 26. april, så man kan nå at fælde træerne, inden der kommer blade på. Plan for beplantning udarbejdes, når man har haft mulighed for at rådføre sig med Kurt.

Punkt 5 – Budget og kontingent

Budgettet blev godkendt. Der kommer en kontingentforhøjelse på 200 kr.

Punkt 6 – Valg af bestyrelse

Frands træder ud af bestyrelsen, medens resten af bestyrelsen er villig til genvalg.

 

Annette blev valgt til bestyrelsen og som suppleant blev valgt Adam og Lars.

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

Ulla, nr. 16

Peter, nr. 30

Willy, nr. 50

Jette, nr. 4

Anette, nr. 24

 

Suppleanter:

 

Adam, nr. 6

Lars, nr. 54

 

Punkt 7 – Valg af revisor

 

Sanne, nr. 18 var villig til at modtage genvalg som revisor og Steen, nr. 26 var villig til at modtage genvalg som revisorsuppleant.

Punkt 8 – Valg til udvalgene

 

Følgende blev valgt til udvalgene:

 

Vedligeholdelsesudvalg:      Lars, Adam og Teddy

FF-udvalget:                        Inger

Kulturelt udvalg:                 Inger

 

Bestyrelsesmedlemmer deltager i alle udvalg.

 

Punkt 9 - Eventuelt

Hanne fra 64 fortalte, at nogle af deres tagplader havde været utætte. De var simpelt hen tyndslidte i siderne. De var blevet udskiftet og tømreren havde sagt, at der nok skulle nye tage på om 5 – 7 år. Det ville koste 120.000 kr pr. hus, men fik man lavet et samlet tilbud, ville det blive billigere.

Der blev spurgt, om flaske- og aviscontainerne kom op igen og det er planen, at de skal opsættes på ”vendepladsen”, hvor de stod, inden byggeriet af Duemosepark begyndte.

Der blev spurgt, om der er noget nyt med hensyn til trafik-bump på Solhøjgårdsvej. Ulla vil kontakte kommunen og høre.

Ulla sender Bilag om teksten for Vejfonden til Christian, som lægger det ud på hjemmesiden.

 

 

Dato:                                                                               Dato:

 

………………………………………………                    …………………………………………………

Formand – Ulla Balser Poulsen                                       Referent – Jette H. Blomquist